Hindi ako galit

Ayaw ko lang nang sinasabihan akong mali.

Comments

Check out